Stadgar

Stadgar för Kviltföreningen Rikstäcket

§ 1 Föreningens ändamål
Kviltföreningen Rikstäcket, som är rikstäckande, är en ideell förening med säte i Stockholms län. Föreningens syfte är:

att främja intresset för kviltning och kviltens historia genom att bevara och vidareutveckla traditionella mönster och tekniker
att inspirera till nytänkande
att förmedla kontakter inom och utom landets gränser.

Föreningen är politiskt och religiöst oberoende.

§ 2 Medlemskap
Medlem i föreningen är fysisk person, som vill verka för föreningens målsättning, som stöder föreningens stadgar och som erlagt årsavgift, vars storlek fastställs av föreningens ordinarie årsmöte. Medlemsavgiften erläggs per kalenderår.

§ 3 Styrelsen
Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör och fyra övriga ledamöter jämte två suppleanter.

Styrelsen väljer inom sig sekreterare.

Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av dess ledamöter är närvarande vid beslutet med enkel majoritet.

Ordförande, vice ordförande och ledamöter väljs på två år, suppleanter väljs på ett år.

Ordinarie ledamöter väljs växelvis vartannat år, varvid ordföranden och kassören väljs vid olika tillfällen.

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år efter kallelse av föreningens ordförande. Kallelsen skall tillställas ledamöter och suppleanter i styrelsen.

§ 4 Styrelsens uppgifter
Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med föreningens stadgar och har det yttersta ansvaret för föreningen mellan årsmötena.

Styrelsen skall upprätta förslag till verksamhetsplan och budget, som skall framläggas för årsmötet.

§ 5 Firmateckning
Styrelsen beslutar om vem eller vilka som tecknar föreningens firma.

§ 6 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1 juli – 30 juni.

§ 7 Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls på tid och plats som fastställs av styrelsen, dock senast före oktober månads utgång. Kallelse till ordinarie årsmöte skall av styrelsen utsändas senast sex veckor före årsmötet. Årsmötet är beslutsmässigt om minst 25 medlemmar är närvarande. Rösträtt tillkommer närvarande medlem, som erlagt fastställd medlemsavgift.

Omröstning sker öppet. Vid val är omröstningen sluten, om så begärs. Vid lika röstetal har mötesordföranden (röstberättigad) utslagsröst. Dock skall, vid sluten omröstning och vid val, lotten avgöra vid lika röstetal.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet.

§ 8 Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas
1. Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, justerare)
2. Godkännande av dagordningen
3. Fastställande av röstlängd
4. Årsmötets behöriga utlysande
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av ordförande (vartannat år)
9. Val av vice ordförande (vartannat år)
10. Val av kassör (vartannat år)
11. Val av fyra övriga ledamöter i styrelsen
12. Val av två suppleanter i styrelsen
13. Val av två revisorer jämte två revisorssuppleanter
14. Val av valberedning
15. Fastställande av budget och medlemsavgift
16. Förslag till arvoden till styrelseledamöter och revisorer
17. Förslag till verksamhetsplan
18. Ev. övriga förslag från styrelsen
19. Ev. motioner från medlemmarna
20. Övriga ärenden

§ 9 Extra årsmöte
Extra årsmöte skall inkallas om styrelsen finner det påkallat eller om minst 1/5 av antalet medlemmar begär det.

Extra årsmöte skall hållas senast fyra veckor efter det att styrelsen erhållit begäran därom. Kallelse till extra årsmöte skall utsändas till medlemmarna senast två veckor före mötet. Vid extra årsmöte skall endast förekomma de ärenden, som föranlett mötets inkallande och som angivits i kallelsen.

§ 10 Valberedning
För styrelse- och övriga val, som nästkommande årsmöte har att förrätta, skall årsmötet utse en valberedning bestående av tre ledamöter. En av valberedningens ledamöter skall av årsmötet utses till sammankallande.

§ 11 Räkenskaper och revisorer
Föreningens räkenskaper avslutas per den 30 juni och skall jämte styrelsens protokoll överlämnas till revisorerna senast fyra veckor före årsmötet.

§ 12 Bildandet av lokalgrupper
Lokala grupper kan bildas av föreningens medlemmar. Syftet med gruppernas verksamhet skall vara detsamma som föreningens.

§ 13 Lokalgruppernas stadgar
Om lokalgrupperna bildar egna föreningar, som antar egna stadgar, får dessa inte strida mot Kviltföreningen Rikstäckets stadgar.

§ 14 Ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar fordras beslut av ordinarie årsmöte. Beslut om ändring av stadgarna är giltigt om det biträtts av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Förslag om stadgeändring skall sändas till medlemmarna senast tre veckor före årsmötet.

§ 15 Uteslutning
Medlem, som motarbetar föreningens syfte och skadar gemensamma intressen eller uppsåtligen bryter mot föreningens stadgar och som vägrar att vidta rättelse, kan uteslutas av styrelsen. Medlem, som utesluts, äger rätt att hänskjuta frågan till årsmötet.

§ 16 Föreningens upplösning
För beslut om föreningens upplösning erfordras beslut av två årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. I samband med beslut om eventuell upplösning skall samtidigt beslut fattas, om hur föreningens tillgångar eller skulder skall hanteras.